Gospodarka odpadami komunalnymi e-urzad Biuletyn Informacji Publicznej. CZ PL

P齶rodn zaj璥avosti

N糠ODN PARK STOLOV HORY

K ochran krajinn嶭o r嫙u a ne養v p齶rody Stolovch hor byl na jejich zem 16. z暟 1993 zalo頡n n嫫odn park. Rozkl墂 se v Orlick oblasti (Sudety 字odkowe) na jihoz嫚ad Kladska, nedaleko 鋀sko-polsk hranice, na plo鈹 6340 ha, a zahrnuje vrcholov partie a centr嫮n 魨st Stolovch hor (G鏎y Sto這we) spolu se severoz嫚adn 魨st Lev璯sk pahorkatiny (Wzg鏎za Lewi雟kie). Hlavn komunika鋝 tepnou prot璯aj獳 park je nesm甏n malebn – a to v ka鞏幦 ro鋝璥 obdob – Cesta sta zat摜ek. N嫫odn park Stolov hory zasahuje do severn 魨sti zem obce Szczytna. Stolov hory jsou turisticky mimo鸅dn atraktivn oblast. Tomu odpov獮 i dobr turistick infrastruktura: park prot璯 hust s簏 turistickch stezek, v鋀tn seku nejvznamn骹寤 turistick trasy regionu – Sudetsk stezky Mieczys豉wa Or這wicze (Szlak Sudecki im. Mieczys豉wa Or這wicza). Zna鋀n stezky o celkov d幨ce cca 100 km zp齶stup璷j v鈹chny zaj璥av skaln tvary mas癉u: p鷫kr嫳n skaln m鮀to na Velk Hej雊vin (Szczeliniec Wielki, 919 m n. m.), kter je nejvy凳璥 vrcholem Stolovch hor, skaln labyrinty Bludnch skal (B喚dne Ska造) v mas癉u Boru (Skalniak, 915 m n. m.), Skaln h鷡by a Radkovsk sk嫮y, p鑸obiv V齶 sk嫮y (Ska造 Puchacza) nebo 篹yckie Ska趾i v krajin p鷡pom璯aj獳 africkou savanu.

Zdroj: Park Narodowy G鏎 Sto這wych


RA呷LINI固 POD ZIELENCEM

Ra鈹lini靖 pod Zielencem le橙 v Byst鷡ckch hor塶h na evropsk幦 rozvod Baltsk嶭o mo鷫, kam odv墂 sv vody Du雉ick Byst鷡ce, a Severn璫o mo鷫, do n駩o proud vody z Divok Orlice. Administrativn spad pod obec Szczytna a spravuje ho Lesn spr嫛a Zdroje. Komplex ra鈹lini劂 se skl墂 ze t齶 魨st: severn a st鷫dn 魨st maj spole鋝 n嫙ev Topielisko a tvo齶 je z v鮅寤 魨sti vrcholov ra鈹lini靖, vchodn oblast st鷫dn 魨sti m charakter p鷫chodn嶭o ra鈹lini靖; t鷫t 魨st komplexu je p鷫chodn ra鈹lini靖 Czarne Bagno. P齶rodov駤n nau鋝 stezka le橙 na zelen turistick trase vedouc ze Zielence do Polanice-Zdr鎩. Dojezd do rezervace od hrani鋝璫o p鷫chodu N塶hod–Kudowa-S這ne: po mezin嫫odn silnici . 8 vzh鑴u do sedla Polsk vrata, kde je zna鋀n odbo鋘a vpravo na ly靠鷭k st鷫disko Zieleniec (silnice . 389 zvan Sudetsk autostr墂a). Projedeme Zielencem a odbo鴈me doleva na Duszniki-Zdr鎩 (tento sek silnice je jednosm鬳n), pokra鋎jeme je靖 asi 1 km a zastav璥e u autobusov zast嫛ky. Zde se nach嫙 prvn informa鋝 tabule p鷡bli骷j獳 um疄t髶 rezervace a nau鋝 stezky. D嫮e pokra鋎jeme p儦ky po turistick stezce nebo lesn cestou, kter n嫳 po cca 25 minut塶h zavede na za魨tek nau鋝 stezky. St暟 ra鈹lini靖 se odhaduje na 7600 let. 琮em, na n骻 se ra鈹lini靖 nach嫙, bylo kdysi majetkem 鋀sk嶭o kr嫮e, pozd骹i p鷫雍o do rukou slezskch kn篿at, rakousk嶭o c疄a鷫 a nakonec prusk嶭o kr嫮e. V minulosti prob駩ly pokusy o hospod暟sk vyu養t ra鈹lini靖, ale ji v roce 1919 byly podniknuty prvn kroky k jeho ochran a vznikla zde rezervace o plo鈹 85 ha. V meziv嫮e鋝幦 obdob se chr嫕髶 plocha roz寤鷡la na 218 ha. V t彋o dob zde byly stezky pro n嫛靖魼n璭y a st嫮y tu dv rozhledny. Po druh sv鮅ov v嫮ce byla rezervace obnovena v roce 1954 na plo鈹 123 ha. Jej sou魨st je Topielisko a men寤 魨st ra鈹lini靖 Czarne Bagno. V sou醀snosti se dokon鋎je p齶prava dal寤ho roz寤鷫n rezervace, kter m zahrnovat celou plochu obou ra鈹lini劂. Jedn se o nejv鮅寤 ra鈹lini靖n komplex v polsk 魨sti Sudet a jeden z nejv鮅寤ch v Polsku. Je tak pova駟v嫕o za floristicky nejzaj璥av骹寤 魨st Byst鷡ckch hor. Ob ra鈹lini靖 le橙 v nadmo鷭k v鉍e 750–770 m n. m. a p驠odn m骴a stejn charakter, kter se postupn zm髶il vlivem p鑸oben 鋩ov骿a. Czarne Bagno se stalo p鷫chodnm ra鈹lini靖骻 a na jeho zem vstoupil smrkov les. Panuj zde extr幦n podm璯ky, ro鋝 hrn sr彄ek p鷫kra鋎je 1300 mm a pr籯鬳n ro鋝 teplota je +4蚓.

Zdroj: Torfowisko pod Ziele鎍em


CHR篾姖 KRAJINN OBLAST BYST陫CK HORY

Jihoz嫚adn 魨st obce Szczytna zauj璥 Chr嫕髶 krajinn oblast Byst鷡ck hory, kter d嫮e pokra鋎je na zem obce Duszniki-Zdr鎩 a t墏ne se d嫮e a do ech. Byla zalo頡na 28. 齶jna 1981, m rozlohu 22 500 ha a zahrnuje p鷫dev寤m horsk h鷷ety dvou p嫳em Orlick oblasti. Rovnob儩n horsk p嫳ma Byst鷡ckch a Orlickch hor od sebe odd骴uje dol 鷫ky Orlice. H鷫beny hor p鷫ru靴je n骿olik sedel a na mnoha m疄tech je prot璯aj dol膻ka horskch byst鷡n. To vedlo k vyvinut ostr驠kovit嶭o vskytu rostlinstva typick嶭o pro smrkov vegeta鋝 stupe. P鷫v彄nou 魨st chr嫕髶 krajinn oblasti pokrvaj lesy, horsk louky a paseky, ra鈹lini靖 a smilkov porosty. Na jej璥 zem se vyskytuje 鷻da p齶rodn獳h pam嫢ek 養v i ne養v p齶rody a jejich soubory, chr嫕髶 pro svou mimo鸅dnou v駤eckou, kulturn, historickou, pam嫢kovou 鋱 krajinnou hodnotu. Chr嫕髶 krajinn oblast Byst鷡ck hory pln lohu p鷡rozen嶭o ochrann嶭o p嫳ma N嫫odn璫o parku Stolov hory. Mezi nejzaj璥av骹寤 m疄ta pat齶 Ra鈹lini靖 pod Zielencem, Topielisko, vyhl獮kov m疄to na Rudniku, Orlici a Velk De靖n, Masarykova chata, Zieleniec.


SESKUPEN SKALN沊H 湦VAR: SZCZYTNA, BATOR紟, 坒YCE

V severn 魨sti Stolovch hor mezi obcemi Bator闚 a Kar堯w se nach嫙 skupina skaln獳h tvar nazvan Skaln h鷡by (Skalne Grzyby). V nadmo鷭k v鉍e cca 680–700 m jsou v d幨ce asi dvou kilometr rozhozeny skalky ve tvaru h鷡b, kyj, ba靖 a bran, nebo n骿dy i celch skaln獳h zd. 凔da z t駥hto skaln獳h tvar m vlastn n嫙ev, nap. H齶bek, Skaln vrata, Srostl houby, Tu鼏塶i. Dal寤m seskupen璥 skaln獳h formac jsou 篹yckie Ska趾i – rozlehl horsk louka ve vrcholov 魨sti st鷫dn璫o patra Stolovch hor, le橙c ve v鉍e 740–780 m n. m. jihoz嫚adn od Li寡璫o sedla (Lisia Prze喚cz). 崼dce roztrou鈹n skalky a osam骴 smrky p鑸ob exotickm dojmem, kter je靖 podtrhuje rozlehl louka stepn璫o charakteru, na n篿 se nach嫙ej. Atmosf廨u tohoto m疄ta vystihuje jeho n嫙ev Africk savana. Vzhledem k unik嫢n璥u krajinn幦u r嫙u a floristickm hodnot嫥 tohoto m疄ta zde bylo vyhl廜ena z鏮a p齶sn ochrany. Skaln pil薠e (Filary Skalne) le橙c nedaleko Radkovskch skal tvo齶 severoz嫚adn okraj st鷫dn璫o patra Stolovch hor. Jednotliv sk嫮y nebo jejich uskupen jsou rozd骴eny strmmi pr鑴vami, jejich hloubka dosahuje t幦檟 100 m. Mohutn skaln ba靖y Radkovskch skal jsou jedn璥 z vizu嫮n nejatraktivn骹寤ch m疄t Stolovch hor. Skupiny skaln獳h tvar se nach嫙ej i na vrchu Szczytnik ty鴈c璥 se nad obc Szczytna.


PRAMEN MINER簇N VODY MARIA – STARE BOBROWNIKI

Miner嫮n pramen ve Starch Bobrownik塶h byl objeven v dob, kdy byl starostou obce pan Leszek ζg鏚ka. Z墏y vy雍o najevo, 頡 se jedn o staronov objev. Nalezen pramen byl osazen skru頡mi a vybetonov嫕, co sv駤鴈 o tom, 頡 ji v d齶v骹寤ch dob塶h slou養l m疄tn璥 obyvatel籯. V roce 2006 nechalo veden m鮀ta prov廥t d圞ladnou opravu j璥ky na miner嫮n vodu a o鋱stit star betonov desky i jejich okol. Vzniklo tak p齶jemn poklidn m疄to ve stinn幦 les璭u, k n骻u vede zpevn髶 cesti鋘a p鷫ch嫙ej獳 p鷫s potok Kliniak. P齶choz si mohou odpo鋱nout na dvou kamennch lavic獳h um疄t髶ch v bl瞵kosti pramene a pot儦it se kr嫳ou okoln p齶rody.


VYHL沝KOV M炓TA

Na zem obce Szczytna se nach嫙 cel 鷻da vyhl獮kovch m疄t, odkud se otv甏 n墂hern, malebn pohled na m鮀to a hory, kter ho obklopuj, i na vzd嫮en骹寤 v疄ky a m鮀ta. Asi nejzn嫥骹寤 z nich je Vyhl獮ka na Szczytniku, ale nem骴i bychom opomenout ani Rudnik/Wolarz, Ska造 Puchacza, Naro積ik, Pielgrzym a dal寤.


Podrobnosti

PAM糞N STROMY - SZCZYTNA, 坒YCE, WOLANY, STUDZIENNO

STANOVI固 PSTRUH A DIVOK媴H KACHEN NA 媏CE KAMIENNY POTOK

dnia: 2009-06-30 dodal/a: Piotr Pop豉wski

Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej
ul. Wolno軼i 42
57-330 Szczytna

Urz康 czynny jest w godz. 7:30-15:30 w dni robocze.
Kasa Urz璠u czynna jest od godz. 8:00 do godz. 14:30 z przerw w godz. 11:00-12:00

Podatek od nieruchomo軼i, rolny i le郾y oraz op豉ta za odpady komunalne - p豉tne s na indywidualny numer rachunku bankowego ka盥ego p豉tnika, podany w decyzji podatkowej/pi鄉ie informuj帷ym.
Pozosta貫 nale積o軼i gminne, w tym op豉ta skarbowa, z wy陰czeniem op豉t za odpady komunalne nale篡 wp豉ca na konto bankowe Urz璠u Miasta i Gminy w Szczytnej:
Gospodarczy Bank Sp馧dzielczy w Strzelinie
66 9588 0004 7100 6943 2000 0010
Kod SWIFT/BIC banku: GBWCPLPP

Op豉ty dotycz帷e odpad闚 komunalnych nieop豉cane na konto indywidualne nale篡 dokonywa na konto
27 9588 0004 7100 6943 2000 0130

NIP: 883-13-29-787
REGON: 000531192

Sponsorzy przedsi瞝zi耩 promuj帷ych Gmin Szczytna:


w 2007 r. - Stolplast
w 2008 r. - ASM Inwestycje
w 2009 r. - Hydropolwiert
w 2010 r. - Fresh
w 2011 r. - Tajemniczy Ogr鏚
w 2012 r. - Marka Putz System
w 2013 r. - ZEM Sp z o.o.
w 2015 r. - Tartak Bartek
w 2016 r. - PPHU Szczytnik
w 2017 r. - NEON s.c.
w 2018 r. - MARBUD

Propaga鋝 video

Miasta partnerskie:
Mi璠zych鏚


Velké Pořiči


Tegernheim


Náměšť na HanéT逝maczenie strony w j瞛yku czeskim oraz filmy promocyjne w j瞛yku polskim i czeskim uzyska造 dofinansowanie w ramach projektu: "Promując naszą gmin nie zapominamy o przyjacio豉ch z Republiki Czeskiej" PL.3.22/3.3.02/08.00327 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud瞠tu Pa雟twa w ramach Programu Operacyjnego Wsp馧pracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Fundusz Mikroprojekt闚 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.Copyright © 2008 Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej - Piotr Pop豉wski