Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczytnej wraz z budową deptaka oraz budową łącznika z drogą krajową nr 8

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Nr Projektu:

WND-RPDS.03.01.00-02-011/09

Nr Umowy o dofinansowanie:

WND-RPDS.03.01.00-02-011/09-00

Opis:

Ul.Wolności jest drogą powiatową (nr 3242D), odchodzącą od drogi krajowej nr 8, prowadzącą do wielu obiektów użyteczności publicznej, zabudowań gospodarczych i mieszkalnych w mieście Szczytna. Przede wszystkim jest to droga o znaczeniu gospodarczo-turystycznym, jako jedna z głównych tras prowadzi do Parku Narodowego Gór Stołowych - atrakcji turystycznej o znaczeniu ponadregionalnym. Połączenie ul.Wolności z drogą krajową przebiegającą przez centrum Szczytnej i będącą jedną z najważniejszych dróg Ziemi Kłodzkiej prowadzącą aż do granicy, ma strategiczne znaczenie dla rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej, gdyż ułatwia dostęp do atrakcyjnych turystycznie terenów regionu i powoduje przez to rozwój i intensyfikację gospodarki w tej sferze. Stan techniczny ul.Wolności nie pozwala jednak wykorzystać tego potencjału i powoduje wiele trudności związanych z ruchem drogowym w mieście.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu ponadregionalnym poprzez poprawę jakości połaczeń z siecią dróg krajowych i poprawę jakości infrastruktury drogowej.
Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu poprzez kształtowanie układów komunikacyjnych sprzyjać będzie zrównoważonemu rozwojowi społ. i gosp. Realizacja projektu przyczyni sie także do osiągnięcia następujacych celów szczegółowych:

 • poprawy dostępnosci komunikacyjnej terenu Gminy Szczytna i Parku Narodowego Gór Stołowych,
 • zwiększenia płynnosci ruchu,
 • poprawy bezpieczenstwa wszystkich uczestników ruchu,
 • poprawy komfortu podroży,
 • poprawy poziomu życia mieszkanców,
 • poprawy warunków ekonomicznych ludności dzięki rozwojowi turystyki,
 • racjonalizacji komunikacji drogowej na terenie miasta Szczytna,
 • usprawnienia przejazdu przez Szczytną,
 • zwiększenia ładu przestrzennego,
 • wzrostu atrakcyjnosci miasta,
 • skrócenia czasu podroży w przejazdach pasażerskich i towarowych,
 • spadku liczby wypadków,
 • redukcji hałasu,
 • redukcji emisji toksycznych składników spalin.

Projekt podzielono na trzy zadania:

 • budowę łacznika - drogi gminnej,
 • likwidację skrzyżowania i odcinka drogi powiatowej i zagospodarowanie tego terenu na deptak miejski,
 • kompleksową modernizację drogi powiatowej uwzględniającą infrastrukturę towarzyszacą i drogowe obiekty inżynierskie.

Środki finansowe:

Całkowita wartość projektu: 6 704 159,48 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 5 021 749,00 PLN
Kwota dofinansowania: 2 510 874,50 PLN

Termin realizacji projektu:

I kw. 2007r. - I kw. 2011r.

Beneficjent:

Kłodzko

Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

Partner:

Szczytna

Gmina Szczytna
ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna