Gospodarka odpadami komunalnymi e-urzad Biuletyn Informacji Publicznej. CZ PL

Og這szenie o naborze dot. projektu "Poprawa jako軼i powietrza poprzez zwi瘯szenie udzia逝 OZE ...

Jest mi niezwykle mi這 poinformowa, i wniosek „Poprawa jako軼i powietrza poprzez zwi瘯szenie udzia逝 OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Z這ty Stok, Lewin K這dzki, Szczytna” otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego na lata 2014-2020.
W zwi您ku z tym, Gmina Szczytna w dniu 25 wrze郾ia 2017 roku rozpocznie nab鏎 na wykonanie instalacji zwi您anych z tym projektem. Zapraszamy osoby zainteresowane do z這瞠nia deklaracji udzia逝 w programie. Formularz dost瘼ny jest poni瞠j og這szenia o konkursie grantowym na stronie
www.szczytna.pl ,  Urz璠zie Miasta i Gminy Szczytna pok鎩 nr 10 od dnia 25 wrze郾ia 2017 roku. Termin sk豉dania formularzy up造wa 3 listopada 2017 roku. Formularze nale篡 sk豉da osobi軼ie w Sekretariacie UMIG Szczytna lub za po鈔ednictwem poczty/kuriera. Decyduje data i godzina wp造ni璚ia do Urz璠u. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie kolejno軼i zg這sze kompletnej deklaracji.
Nab鏎 zostanie przeprowadzony dwuetapowo, w pierwszym etapie zapraszamy do z這瞠nia tylko deklaracji udzia逝 wraz z dokumentem po鈍iadczaj帷ym dysponowanie nieruchomo軼i na cele projektu. Deklaracj musz podpisa wszystkie osoby, kt鏎e s w豉軼icielami, wsp馧w豉軼icielami lub osobami, kt鏎e posiadaj inn form dysponowania nieruchomo軼i. Dotyczy to r闚nie wsp馧ma鹵onk闚, je郵i w ksi璕ach wieczystych wpisani s oboje.
Do drugiego etapu zaprosimy osoby, kt鏎e spe軟i obligatoryjne kryteria  wyboru Grantobiorc闚 (pobierz kryteria). Po zako鎍zeniu naboru zostanie og這szona lista os鏏, kt鏎e zakwalifikowa造 si do nast瘼nego etapu. Osoby te zostan powiadomione o tym fakcie listownie. Na spotkaniach z osobami z listy rankingowej zostan przedstawione dalsze kroki pozyskania grantu – z這瞠nie wniosku, podpisanie umowy o powierzenie grantu, realizacja oraz rozliczenie.


Wszelkich informacji udziela Przemys豉w Radecki, 74 868 33 05 wew. 21,
e-mail:
sprawy.administracyjne@szczytna.pl
lub osobi軼ie pok鎩 10, I pi皻ro.Og這szenie grantodawcy
Gmin: Bardo, Lewin K這dzki, Szczytna, Z這ty Stok

Tytu projektu:


„Poprawa jako軼i powietrza poprzez zwi瘯szenie udzia逝 OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Z這ty Stok, Lewin K這dzki, Szczytna”

Cel i przedmiot projektu
Celem projektu jest: ograniczenie niskiej emisji i zwi瘯szenie wykorzystania OZE w og鏊nej produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej w Gminach: Bardo, Lewin K這dzki, Szczytna, Z這ty Stok.


Projekt jest realizowany w partnerstwie i dotyczy czterech gmin: Bardo (Lider projektu) oraz Lewin K這dzki, Szczytna, Z這ty Stok.


Realizacja inwestycji polega na budowie instalacji wykorzystuj帷ych odnawialne 廝鏚豉 energii na obszarze obj皻ym partnerstwem. Projekt zak豉da budow instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, wykorzystuj帷ych OZE (energi s這neczn, energi ciepln zawart
w powietrzu i biomas), kt鏎e b璠 w du篡m stopniu zautomatyzowane, charakteryzuj帷e si intuicyjn obs逝g i mniejszymi nak豉dami pracy fizycznej, a przede wszystkim powoduj帷e popraw stanu 鈔odowiska naturalnego, co b璠zie odczuwane dla wszystkich mieszka鎍闚 obszaru obj皻ego partnerstwem.
Realizacja inwestycji jest zgodna z zapisami z SZOOP RPO WD 2014-2020
(w tym zakres rzeczowy i przewidywane rezultaty realizacji projektu), uwzgl璠niaj帷ymi og鏊ny cel dzia豉nia 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze 廝鏚e odnawialnych – konkursy horyzontalne RPO WD 2014-2020.
Celem projekt闚 grantowych jest udzielanie „grant闚” na produkcj energii
z OZE w mikroinstalacjach przez:

 • osoby fizyczne
 • inne ni osoby fizyczne podmioty,
   
 •  

(zwanymi dalej Grantobiorcami) w budynkach jednorodzinnych lub
w budynkach u篡teczno軼i publicznej w celu zaspokojenia w豉snych potrzeb zmierzaj帷ych do ograniczenia niskiej emisji oraz zwi瘯szenia udzia逝 odnawialnych 廝鏚e energii w bilansie energetycznym na okre郵onym obszarze Dolnego 奸御ka (z wy陰czeniem energii opartej na spadku wody).

Katalog Grantobiorc闚

 • osoby fizyczne
 • inne ni osoby fizyczne podmioty
 • przedsi瑿iorcy

Posiadaj帷y prawo do dysponowania nieruchomo軼i na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomo軼i na kt鏎ej/kt鏎ych realizowany b璠zie grant i dysponuj帷y t nieruchomo軼i w ca造m okresie trwa這軼i projektu grantowego tj. 5 lat od daty p豉tno軼i ko鎍owej na rzecz Grantodawcy.

Katalog wydatk闚 kwalfikowalnych Grantobiorcy


Katalog wydatk闚 kwalifikowalnych w powierzonych grantach (tj. wydatk闚 ponoszonych przez Grantobiorc) niezb璠nych do cel闚 realizacji projektu grantowego, kt鏎e powinny by uj皻e w umowach o powierzenie grantu zawieranych pomi璠zy Grantodawc a Grantobiorc:

 • wydatki dot. projektowania oraz nabycia mikroinstalacji OZE i prac budowlanych zwi您anych z jej monta瞠m,
 • wydatki dot. przy陰cza energetycznego (je郵i jest wymagane),
 • wydatki dot. odbioru instalacji OZE (w przypadku rob鏒 budowlanych kwalifikowalne do dofinansowania mog by wydatki niezb璠ne do cel闚 monta簑 mikroinstalacji, nie przekraczaj帷e 50% dofinansowania okre郵onego grantu).

Pomoc przyznawana jest wy陰cznie na nowe instalacje. Kwalifikowalne mog by wydatki ponoszone przez Grantobiorc闚 dopiero po wyborze projektu grantowego do dofinansowania.

Do wydatk闚 niekwalifikowalnych zalicza si:

 • Wydatki na budow i/lub modernizacj infrastruktury s逝膨cej produkcji energii pochodz帷ej z konwencjonalnych 廝鏚e energii tj. paliw kopalnych (np. w璕iel kamienny, w璕iel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny).
 • Wydatki zwi您ane z demonta瞠m urz康ze s逝膨cych produkcji energii pochodz帷ej z konwencjonalnych 廝鏚e energii, tj. paliw kopalnych (np. w璕iel kamienny, w璕iel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny).
 • Wydatki zwi您ane z zakupem 鈔odk闚 transportu.
 • Wydatki poniesione na infrastruktur s逝膨c do przy陰czenia do najbli瞠j istniej帷ej sieci przekraczaj帷e 49% warto軼i ca趾owitych wydatk闚 kwalifikowalnych projektu.
 • Wydatki na wynagrodzenia b璠帷e efektem tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Wydatki ponoszone przez Beneficjenta projektu grantowego (Grantodawc) przekraczaj帷e 15% ca趾owitych wydatk闚 kwalifikowalnych projektu grantowego.

Informacje o 廝鏚豉ch finansowania grant闚
1. 字odki unijne – dofinansowanie z EFRR
2. Krajowe 鈔odki publiczne, w tym:

B.1. bud瞠t pa雟twa – w tym wk豉d w豉sny Grantobiorc闚 b璠帷ych pa雟twowymi jednostkami bud瞠towymi.
B.2. bud瞠t jednostek samorz康u terytorialnego
B.3. inne krajowe 鈔odki publiczne: 鈔odki, kt鏎ych nie mo積a wprost przypisa do kategorii zawartej w pkt. B.1 i B.2

1. 字odki prywatne: 鈔odki, kt鏎e nie nosz znamion 鈔odk闚 publicznych, np.: 鈔odki w豉sne Grantobiorc闚 b璠帷ych osobami fizycznymi lub 鈔odki w豉sne fundacji, stowarzysze, ko軼io堯w, zwi您k闚 wyznaniowych itp.

Max. poziom dofinansowania:
85% w przypadku nie wyst徙ienia pomocy publicznej i w przypadku pomocy de minimis  

Grantobiorca realizuj帷y grant dotycz帷y produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE  w systemie on-grid w uj璚iu prawa unijnego b璠zie traktowany jako przedsi瑿iorstwo. W przypadku produkcji energii z instalacji OZE typu on-grid pomoc udzielona Grantobiorcy stanowi pomoc publiczn i jest udzielana na postawie pomocy de minimis (z uwzgl璠nieniem zasady dot. ca趾owitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsi瑿iorstwu wynosz帷ej do 200 000 EUR w okresie poprzednich trzech lat podatkowych).

Wk豉d w豉sny Grantobiorcy
15% warto軼i koszt闚 kwalifikowalnych mikroinstalacji wykorzystuj帷ej OZE wybranej do monta簑.

Szczeg馧owe uregulowania dotycz帷e wysoko軼i i formy wk豉du w豉snego zostan zawarte w umowie pomi璠zy Grantodawc w Grantobiorc.

Granty przekazywane s Grantobiorcom wy陰cznie w formie refundacji.


Kryteria wyboru grantobiorc闚
1. Osoby zamieszka貫/prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz na obszarze obj皻ym partnerstwem, teren Gmin: Bardo, Lewin K這dzki, Szczytna, Z這ty Stok.
2. Osoby posiadaj帷e prawo do dysponowania nieruchomo軼i (dzia趾 wraz
z istniej帷ym budynkiem, dla kt鏎ego planowany jest monta instalacji
w ramach projektu) po這穎n na obszarze obj皻ym partnerstwem.

Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomo軼i:

 • w豉sno嗆 – dokumenty zg這szeniowe podpisuje jedynie w豉軼iciel;
 • wsp馧w豉sno嗆 – wszyscy wsp馧w豉軼iciele musz podpisa dokumenty zg這szeniowe. Sytuacja ta dotyczy r闚nie ma鹵e雟tw nie posiadaj帷ych udokumentowanej rozdzielno軼i maj徠kowej;

inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomo軼i – pod warunkiem, 瞠 obejmuje co najmniej okres trwa這軼i projektu (min. do 31.12.2023 r.) dokumenty zg這szeniowe podpisuj wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadaj帷e na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomo軼i;

3. Osoby nie posiadaj帷e jakichkolwiek zaleg造ch zobowi您a finansowych wobec Gmin: Bardo, Lewin K這dzki, Szczytna, Z這ty Stok z tytu逝 nale積o軼i podatkowych, op豉t za wod, 軼ieki, wyw霩 鄉ieci itp. (na dzie sk豉dania dokument闚 zg這szeniowych). Wym鏬 braku zaleg這軼i dotyczy wszystkich os鏏 posiadaj帷ych prawo do dysponowania nieruchomo軼i zg豉szan do projektu.

Forma, termin oraz miejsce sk豉dania zg這sze przez Grantobiorc闚
Termin sk豉dania zg這sze przez Grantobiorc闚:

25 wrze郾ia – 3 listopada 2017 r.

Miejsce sk豉dania deklaracji o udzielenie grant闚 przez Grantobiorc闚:

 • Urz康 Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57-256 Bardo
 • Urz康 Gminy Lewin K這dzki ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin K這dzki
 • Urz康 Miasta i Gminy Szczytna ul. Wolno軼i 42, 57-330 Szczytna
 • Urz康 Miejski w Z這tym Stoku, Rynek 22, 57-250 Z這ty Stok

Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorc

6 wrze郾ia 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Wska幡iki realizacji projektu

Gminy: Bardo, Lewin K這dzki,  Szczytna, Z這ty Stok w ramach realizacji projektu partnerskiego planuj osi庵ni璚ie nast瘼uj帷ych wska幡ik闚. Podane wielko軼i wska幡ik闚 s prognozowane, a ich szacunki i b璠 uzale積ione od ilo軼i zg這sze.

WSKA昧IKI PRODUKTU:

 Nazwa wska幡ika

Jednostka miary

 Rodzaj dokumentu okre郵aj帷ego wska幡ik

Szacowana warto嗆 

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

 szt.

 RPO WD

 298

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

 szt.

 RPO WD

 285

 Liczba przedsi瑿iorstw otrzymuj帷ych wsparcie
przedsi瑿iorstwa

 przedsi瑿iorstwa

 SZOOP RPO WD

4

 Liczba przedsi瑿iorstw otrzymuj帷ych dotacje

 przedsi瑿iorstwa

 SZOOP RPO WD

4 
 WSKA昧IKI REZULTATU:

 Nazwa wska幡ika  Jednostka miary  Rodzaj dokumentu okre郵aj帷ego wska幡ik  Szacowana warto嗆
 Szacowany roczny spadek emisji gaz闚 cieplarnianych  tony r闚nowa積ika CO2/rok  RPO WD  1499,64 ton r闚nowa積ika CO2/rok
 Dodatkowa zdolno嗆 wytwarzania energii elektrycznej ze 廝鏚e odnawialnych
 MWe  RPO WD  2,49 MWt
 Dodatkowa zdolno嗆 wytwarzania energii cieplnej ze 廝鏚e odnawialnych  MWt  RPO WD  1,20 MWt
 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytw鏎czych instalacji wykorzystuj帷ych OZE
 MWhe/rok  SZOOP RPO WD
 1 140,00 MWhe/rok
 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytw鏎czych instalacji wykorzystuj帷ych OZE
 MWht/rok  SZOOP RPO WD  1 584,90 MWht/rok


 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

AKTUALIZACJA 19.02.2018 roku.
W zwi您ku z udzielon zgod przez Dolno郵御k Instytucj Po鈔ednicz帷 na zmian niekt鏎ych parametr闚 technicznych instalacji fotowoltaiczny, kolektor闚, pomp CO+CWU i pomp CWU zmiany uleg造 formularze zapytania ofertowego.
Poni瞠j znajduj si prawid這we oraz zmieniona procedura realizacji projektu grantowego [KLIK]   AKTUALIZACJA 6.03.2018 roku.

W zwi您ku z udzielon zgod przez Dolno郵御k Instytucj Po鈔ednicz帷 na zmian niekt鏎ych parametr闚 technicznych pomp CO+CWU zmiany uleg造 formularze zapytania ofertowego.
Poni瞠j znajduj si prawid這we oraz zmieniona procedura realizacji projektu grantowego [KLIK]

AKTUALIZACJA Z 3.01.2019 r.

W zwi您ku z realizacj projektu pn. „Poprawa jako軼i powietrza poprzez zwi瘯szenie udzia逝 OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Z這ty Stok, Lewin K這dzki, Szczytna”, kt鏎y otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego na lata 2014-2020 od dnia 7 stycznia 2019 r. rozpocznie si nab鏎 uzupe軟iaj帷y do niniejszego projektu.
W ramach dodatkowego naboru zapraszamy osoby zainteresowane do z這瞠nia deklaracji udzia逝 w programie. Formularz dost瘼ny jest poni瞠j og這szenia o konkursie grantowym na stronie
www.szczytna.pl oraz w Urz璠zie Miasta i Gminy Szczytna pok鎩 nr 10. Termin sk豉dania deklaracji nast瘼uje od dnia 7 stycznia 2019 r. i up造wa dnia 14 stycznia 2019 r. Deklaracj udzia逝 w projekcie nale篡 sk豉da osobi軼ie w Sekretariacie UMIG Szczytna lub za po鈔ednictwem poczty/kuriera. Decyduje data i godzina wp造ni璚ia do Urz璠u. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie kolejno軼i zg這sze kompletnej deklaracji oraz mo磧iwych do realizacji urz康ze, kt鏎ymi na dzie og這szenia naboru uzupe軟iaj帷ego s instalacje fotowoltaiczne, pompy ciep豉 CWU oraz kolektory s這neczne.
Nab鏎 zostanie przeprowadzony dwuetapowo, w pierwszym etapie zapraszamy do z這瞠nia tylko deklaracji udzia逝 wraz z dokumentem po鈍iadczaj帷ym dysponowanie nieruchomo軼i na cele projektu. Deklaracj musz podpisa wszystkie osoby, kt鏎e s w豉軼icielami, wsp馧w豉軼icielami lub osobami, kt鏎e posiadaj inn form dysponowania nieruchomo軼i. Dotyczy to r闚nie wsp馧ma鹵onk闚, je郵i w ksi璕ach wieczystych wpisani s oboje.
Do drugiego etapu zaprosimy osoby, kt鏎e spe軟i obligatoryjne kryteria wyboru Grantobiorc闚. Po zako鎍zeniu naboru zostanie og這szona lista os鏏, kt鏎e zakwalifikowa造 si do nast瘼nego etapu. Osoby te zostan powiadomione o tym fakcie listownie.

AKTUALIZACJA z 21.05.2019 r.

W zwi您ku z realizacj projektu pn. „Poprawa jako軼i powietrza poprzez zwi瘯szenie udzia逝 OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Z這ty Stok, Lewin K這dzki, Szczytna”, kt鏎y otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego na lata 2014-2020 od dnia 22 maja  2019 r. rozpocznie si nab鏎 uzupe軟iaj帷y do niniejszego projektu.

W ramach dodatkowego naboru zapraszamy osoby zainteresowane do z這瞠nia deklaracji udzia逝 w programie. Formularz dost瘼ny jest poni瞠j og這szenia o konkursie grantowym na stronie www.szczytna.pl oraz w Urz璠zie Miasta i Gminy Szczytna pok鎩 nr 10. Termin sk豉dania deklaracji nast瘼uje od dnia 22 maja 2019 r. i up造wa dnia 24 maja 2019 r. Deklaracj udzia逝 w projekcie nale篡 sk豉da osobi軼ie w Sekretariacie UMIG Szczytna lub za po鈔ednictwem poczty/kuriera. Decyduje data i godzina wp造ni璚ia do Urz璠u. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie kolejno軼i zg這sze kompletnej deklaracji oraz mo磧iwych do realizacji urz康ze, kt鏎ymi na dzie og這szenia naboru uzupe軟iaj帷ego s kolektory s這neczne.

Nab鏎 zostanie przeprowadzony dwuetapowo, w pierwszym etapie zapraszamy do z這瞠nia tylko deklaracji udzia逝 wraz z dokumentem po鈍iadczaj帷ym dysponowanie nieruchomo軼i na cele projektu. Deklaracj musz podpisa wszystkie osoby, kt鏎e s w豉軼icielami, wsp馧w豉軼icielami lub osobami, kt鏎e posiadaj inn form dysponowania nieruchomo軼i. Dotyczy to r闚nie wsp馧ma鹵onk闚, je郵i w ksi璕ach wieczystych wpisani s oboje.

Do drugiego etapu zaprosimy osoby, kt鏎e spe軟i obligatoryjne kryteria wyboru Grantobiorc闚. Po zako鎍zeniu naboru zostanie og這szona lista os鏏, kt鏎e zakwalifikowa造 si do nast瘼nego etapu. Osoby te zostan powiadomione o tym fakcie listownie.

DEKLARACJA UDZIAΣ

Wszelkich informacji udziela Kamila Rusi雟ka, 74 868 33 05 wew. 21, e-mail sprawy.administracyjne@szczytna.pl lub osobi軼ie pok鎩 10, I pi皻ro.

 

Zapytanie ofertowe:

 

 

Strona projektu:

www.bardo.semperpower.pl

dnia: 2017-09-18 dodal/a: P.Pawlak

Zadaj pytanie burmistrzowi


Pytania do Burmistrza Szczytnej, Jerzego Kr鏊a, prosimy kierowa bezpo鈔ednio na adres e-mail: burmistrz@szczytna.pl Odpowiedzi na pytania udzielane b璠 osobi軼ie przez Burmistrza Szczytnej.

Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej
ul. Wolno軼i 42
57-330 Szczytna

Urz康 czynny jest w godz. 7:30-15:30 w dni robocze.
Kasa Urz璠u czynna jest od godz. 8:00 do godz. 14:30 z przerw w godz. 11:00-12:00

Podatek od nieruchomo軼i, rolny i le郾y oraz op豉ta za odpady komunalne - p豉tne s na indywidualny numer rachunku bankowego ka盥ego p豉tnika, podany w decyzji podatkowej/pi鄉ie informuj帷ym.
Pozosta貫 nale積o軼i gminne, w tym op豉ta skarbowa, z wy陰czeniem op豉t za odpady komunalne nale篡 wp豉ca na konto bankowe Urz璠u Miasta i Gminy w Szczytnej:
Gospodarczy Bank Sp馧dzielczy w Strzelinie
66 9588 0004 7100 6943 2000 0010
Kod SWIFT/BIC banku: GBWCPLPP

Op豉ty dotycz帷e odpad闚 komunalnych nieop豉cane na konto indywidualne nale篡 dokonywa na konto
27 9588 0004 7100 6943 2000 0130

NIP: 883-13-29-787
REGON: 000531192

Sponsorzy przedsi瞝zi耩 promuj帷ych Gmin Szczytna:


w 2007 r. - Stolplast
w 2008 r. - ASM Inwestycje
w 2009 r. - Hydropolwiert
w 2010 r. - Fresh
w 2011 r. - Tajemniczy Ogr鏚
w 2012 r. - Marka Putz System
w 2013 r. - ZEM Sp z o.o.
w 2015 r. - Tartak Bartek
w 2016 r. - PPHU Szczytnik
w 2017 r. - NEON s.c.
w 2018 r. - MARBUD

Miasta partnerskie:
Mi璠zych鏚


Velké Pořiči


Tegernheim


Náměšť na Hané

Copyright © 2008 Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej - Piotr Pop豉wski