Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Powróć do: Inwestycje

Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii Ares

logo_FE Krótki opis projektu: 

Projekt partnerski dotyczy realizacji działań w zakresie inwestycji związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii „Autonomiczny Rejon Energetyczny Sudety” (ARES). 

Wnioskodawcą – Liderem koordynującym projekt oraz zapewniając jego spójność jest Gmina Duszniki – Zdrój. Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie zajmować się będą partnerzy projektu: Gmina Kudowa - Zdrój, Gmina Lądek – Zdrój, Gmina Kłodzko, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Międzylesie, Gmina Radków, Gmina Stronie Śląskie, Powiat Kłodzki, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – Zdroju Sp. z o.., Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Gmina Szczytna. 

Cele projektu: 

Jednym z celów szczegółowych Osi priorytetowej 3, a także celem działania 3.1 i schematu 3.1A jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim. 

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań w zakresie inwestycji związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na trenie Klastra Ares. 

Cele szczegółowe:
 1. EKOLOGICZNE:
  - poprawa jakości powietrza (dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń i redukcji emisji CO2,
  - poprawa kondycji ekosystemów,
  - uświadomienie istoty rozważnego projektowania, a co za tym idzie wdrażanie infrastruktury opartej na OZE,
  - zmniejszenie ilości odpadów.
 2. EKONOMICZNE: 
  - bezpieczeństwo energetyczne poprzez zwiększenie wytwarzania energii z OZE na poziomie lokalnym,
  - poprawa jakości zasilania oraz podniesienia walorów użytkowych energii,
  - uzyskanie efektu ekonomicznego poprzez zmniejszenie wydatków na energie i jej nośniki,
  - rozwój modelu biznesowego funkcjonowania Klastra Energii ARES,
  - zmniejszenie zależności od rynków paliw kopalnych,
  - ograniczenie importu węgla, gazu i ropy, jak również energii elektrycznej przez Polskę. 
 3. SPOŁECZNE:
  - poprawa zdrowia mieszkańców dzięki inwestycjom niskoemisyjnym,
  - poprawa wizerunku jst wzrostu ich atrakcyjności inwestycyjnej,
  - rozwój innowacyjności i wzrost kultury technicznej związany z wdrażaniem nowoczesnych technologii energetycznych opartych na OZE,
  - promocja regionu kłodzkiego jako nowoczesnego i proekologicznego. 
Zakres rzeczowy Gminy Szczytna: 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trzech sieciowych instalacji fotowoltaicznych (PV), służących do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, kierunkowanej na wykorzystanie energii elektrycznej na własne potrzeby budynku:

- szkoły im. Orła Białego – instalacja projektowo oznaczona jako PV-1 – instalacja zabudowana na dachu nowego budynku szkoły – o mocy min. 49,28kW, w prawej części dachu,
- domu seniora - – instalacja projektowo oznaczona jako PV-2 - instalacja zabudowana na dachu nowego budynku szkoły – o mocy min. 19,36kW, w lewej części dachu,
- lodowiska przy szkole im, Orła Białego – instalacja projektowo oznaczona jako PV-3, - instalacja zabudowana na dachu łącznika szkoły – o mocy min. 49,28kW

Projektowane trzy instalacje fotowoltaiczne o mocach wskazanych powyżej będą stanowiły źródło energii elektrycznej na własne potrzeby budynku: szkoły, domu seniora, lodowiska, położonych przy ul. Kościelnej 6, dz. 415/2, obręb Nowie Miasto w miejscowości Szczytna. Wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby ww. obiektów, a jej nadmiar będzie wprowadzany do sieci dystrybucyjnej 0,4kV TAURON.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31 maja 2023 r. 

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:
Czysta energia - Budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares
współfinansowanego ze środków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
działania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”,
Schemat 3.1 A „Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)”

Numer projektu: RPDS.03.01.00-02-0002/21-00