Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Powróć do: Inwestycje

Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej

logo_FE Krótki opis projektu:

Projekt partnerski dotyczy realizacji działań w zakresie inwestycji związanych z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej. Wnioskodawcą – Liderem koordynującym projekt oraz zapewniając jego spójność jest Gmina Lądek-Zdrój. Partnerzy: Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kudowa - Zdrój, Gmina Radków, Gmina Międzylesie, Gmina Szczytna, Gmina Stronie Śląskie. 

Projekt dotyczy punktów świetlnych: Gmina Lądek -Zdrój (1232 szt.), Gmina Miejska Kłodzko (2702 szt.), Gmina Bystrzyca Kłodzka (689 szt.), Gmina Kudowa – Zdrój (1127 szt.), Gmina Radków (764 szt.), Gmina Międzylesie (171 szt.), Gmina Szczytna (860 szt.), Gmina Stronie Śląskie (796 szt.). 

Cele realizacji projektu: 

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki poprawie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej. 

Tak sformułowany cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” a także celem działania 3.4. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” i poddziałania 3.4.1 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne” RPO WD 2014-2020 , który zdefiniowano jako „Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych”. 

Projekt realizuje cele szczegółowe:
 1. EKOLOGICZNE:
  - poprawa jakości powietrza (dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń i redukcji emisji CO2,
  - poprawa kondycji ekosystemów.
 2. EKONOMICZNE:
  - zapewnienie mniejszego zużycia energii i oszczędności w eksploatacji oświetlenia ulicznego i drogowego.
 3. SPOŁECZNE:
  - poprawa zdrowia mieszkańców dzięki inwestycji niskoemisyjnych,
  - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach (dzięki zapewnieniu oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami),
  - poprawa wizerunku gmin, wzrostu ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej ( dzięki poprawie jakości powietrza, lepszemu oświetleniu)
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w Gminie Szczytna

Przedsięwzięcie obejmuje modernizacje oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych obejmująca wymianę opraw 1:1 z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym wraz z dołożeniem opraw na istniejących słupach, w następującym zakresie:

 • wymiana 815 istniejących opraw sodowych i rtęciowych na oprawy LED,
 • wymiana 324 sztuk wysięgników na istniejących słupach,
 • dołożenie 45 sztuk opraw z wysięgnikami,
 • instalacja inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na całości modernizowanej sieci.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 20 czerwca 2023 r. 

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej
współfinansowanego ze środków w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie 1 – 3.4.1. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne

Numer projektu: RPDS.03.04.01-02-0003/20