Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Powróć do: Konsultacje Społeczne

Projekt " Bliska Przestrzeń"

Projekt "Bliska przestrzeń"

Projekt " Bliska Przestrzeń" ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tyś. mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych takich dokumentów jak, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy. Wsparcie kierowanie jest do gmin położonych na terenie Polski zachodniej, południowej oraz centralnej  m.in. dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego. Wsparcie zostanie udzielone 20 gminom wybranym do udziału w projekcie. Bezpośrednim rezultatem projektu ma być wsparcie pogłębionych procesów konsultacji  w 20 gminach oraz udział pracowników gmin w szkoleniach podnoszących wiedzę z zakresu planowania przestrzennego.

Czym jest MPZP?

To opracowanie planistyczne gminy – akt prawa miejscowego uchwalony przez radę gminy – ustalające dla obszaru nim objętego, przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, z określeniem ich funkcji, zasad zagospodarowania, zasad obsługi w zakresie infrastruktury, a także ustalające, w zależności od potrzeb, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz inne szczególne warunki wymagające uregulowania planistycznego.