Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Powróć do: Konsultacje Społeczne

Projekt strategii ZIT POF

Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia procesu tworzenia
projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Południowego Obszaru Funkcjonalnego

W związku procesem uspołecznienia procesu tworzenia  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Interwencji (ZIT POF) przedstawiamy  uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 18.12.2022 r. do 02.12.2022 r. za pośrednictwem  formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/

Jednocześnie informujemy: partnerów społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju ZIT POF, że proces uspołecznienia będzie kontynuowany między innymi poprzez publikowanie kolejnych projektów dokumentu oraz opiniowanie dokumentu przez Radę ZIT po jej utworzeniu.

Odniesienie do zgłoszonych uwag i opinii znajduje się pod następującym linkiem. Uwagi uspołecznienie tworzenia strategii ZIT POF. Zaktualizowanych projekt Strategii ZIT POF znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof1.pdf.

Pliki do pobrania:

Uwagi uspołecznienia tworzenia strategii ZIT POF
Format: pdf, 197.82 kB