Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Powróć do: Inwestycje

Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica – Zdrój i Szczytnej

logo

 

 

Projekt Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica – Zdrój i Szczytnej

(nr RPDS.04.05.01-02-0015/19) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.5 Bezpieczeństwo Poddziałanie 1 – 4.5.1 Bezpieczeństwo – horyzont

 

Krótki opis projektu

Przedmiotowy projekt ma charakter partnerski. Stronami partnerstwa są Gmina Polanica-Zdrój partner wiodący) oraz Gmina Szczytna, a jego podstawę stanowi list intencyjny z dnia 26.08.2019 r. Dokument ten wskazuje m.in. na wolę wspólnej realizacji wnioskowanego projektu. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na obszarze miasta Polanica-Zdrój i Szczytna, które stanowią obszary miejskie do 100 tys. mieszkańców zlokalizowane w gminie miejskiej lub miejsko-wiejskiej. Oprócz działań związanych z rozwojem sieci kanalizacyjnej inwestycja obejmie także zastosowanie metod semi-naturalnych związanych ze zwiększeniem zdolności retencji (ogród deszczowy) oraz efektywnego zagospodarowania wodami opadowymi (dotyczy powiązania budowanej kanalizacji ze zbiornikiem wodnym retencyjnych wraz z kanalizacją). Realizacja projektu będzie miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obszaru realizacji działań poprzez rozbudowę systemu odbioru wód opadowych. Dodatkowo wraz z ww. zakresem w projekcie przewidziano także uwzględnienie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej Gminy Polanica-Zdrój oraz kosztami pośrednimi. Prace w m. Szczytna stanowią etap większego zadania realizowanego w miarę możliwości finansowych. Wszystkie zadania uwzględnione projekcie tworzą jedno, kompletne zadanie inwestycyjne, za realizację odpowiedzialni będą Partnerzy w zakresie swoich działań. Dysponują oni odpowiednim zapleczem kadrowym i organizacyjno-technicznym, środkami finansowymi i doświadczeniem, co gwarantuje prawidłową i niezagrożoną realizacje projektu. Partnerzy wyłonią wykonawców planowanych zamówień zgodnie z PZP, Gminy będą także odpowiedzialne za zarządzanie powstałą infrastruktura na swoim obszarze. Na etapie składania wniosku Partnerzy dysponują kompletem wymaganych pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń. Uzasadnienie dla wybranej Technologii robót stanowią względy jakościowe i ilościowe.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdefiniowania głównego problemu obszarów realizacji projektu, którym jest niezadowalający stan techniczny, niewystarczający zasięg oraz ograniczona wydajność kanalizacji deszczowej. Wskazane niedobory prowadzą do zagrożeń związanych z brakiem odpowiedniego przystosowania obszarów m. Polanica-Zdrój i Szczytna na wypadek intensywnych opadów. Stan ten potęguje ryzyko wystąpienia powodzi wskutek braku możliwości skutecznego odprowadzenia nadmiernych ilości wód opadowych. Istniejący problem ze stanem kanalizacji deszczowej generuje także negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez brak wystarczającego doczyszczania wód opadowych oraz groźby zalania terenów roślinnych skutkującym ich zniszczeniem. Wreszcie zdiagnozowany stan faktyczny wpływa także niekorzystnie na warunki życiowe mieszkańców, którzy są narażeni na powódź czy podtopienia. Ponadto należy wskazać, że mając na względzie uwarunkowania gmin dotyczące znacznej ilości opadów stwierdza się brak wystarczających rozwiązań w zakresie retencji i wykorzystywania wód opadowych. Projekt będzie stanowił odpowiedź na ww. problem wiodący i jego następstwa. System kanalizacji deszczowej zostanie rozbudowany, co usprawni proces odbioru wody opadowej i poprawi stopień zabezpieczenia obszaru realizacji projektu na wypadek gwałtownych zjawisk pogodowych. Dodatkowo zakres inwestycji obejmie poprawę jego zdolności retencyjnych poprzez powiązanie budowanej kanalizacji deszczowej w Szczytnej z istniejącym zbiornikiem wodnym i wykorzystywanie trafiającej tam wody na potrzeby związane np. utrzymaniem miejskiej zieleni. Ponadto przy ww. zbiorniku planuje się utworzenie ogrodu deszczowego przez co obydwa elementy będą stanowić punkt retencji wody opadowej. W ramach działań na obszarze m. Polanica-Zdrój planuje się także wykonanie zbiorników retencyjnych, które będą gromadzić wodę przeznaczoną do wykorzystania dla potrzeb Parku Zdrojowego w okresie suszy.

 

Cele realizacji projektu:

Główny cel projektu stanowi zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów miejskich obszaru Gmin Polanica-Zdrój i Szczytna poprzez rozbudowę systemu odbioru wód opadowych. W/w cel nadrzędny zostanie osiągnięty poprzez realizację poprzedzających go celów szczegółowych:

  • Zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej poprzez budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej.

  • Poprawa stanu i funkcjonalności aktualnie użytkowanej kanalizacji deszczowej poprzez jej przebudowę i modernizację.

  • Wzrost efektywności gospodarowania wodami opadowymi poprzez zwiększenie ich retencji, w tym o charakterze naturalnym.

Realizacja projektu i ww. celów przyczyni się do rozwoju kanalizacji deszczowej oraz polepszenia jakości działań związanych z wykorzystaniem wód opadowych. Tym samym poprawie ulegnie stan obecnie dostępnej infrastruktury, wzrośnie jej zasięg oraz zmniejszy się stopień zagrożeń związanych z niekontrolowanym zalewem wód. Wdrożenie inwestycji wywoła więc korzystne zmiany wobec:

  • mieszkańców, którzy będą funkcjonować w otoczeniu o lepszych warunkach życiowych,

  • środowiska, które zostanie poddane adaptacji do występujących zjawisk pogodowych,

  • stopnia rozwoju infrastrukturalnego gmin, który ulegnie poprawie w wyniku rozbudowy i wzmocnieniu funkcjonalności kanalizacji deszczowej.

logo