Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
15°C

Ogłoszenie o III naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Szczytna

Ocena 0/5

Gmina Szczytna ogłasza, iż od dnia 26 lutego 2024 roku do 30 listopada 2024 roku rozpoczęty zostanie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Szczytna. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Szczytna.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż do 31.12.2024 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie?

1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000,00 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym:

• zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

• na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Beneficjent końcowy programu może ubiegać się o zastosowanie zwiększonej maksymalnej kwoty dotacji zgodnie z brzmieniem programu po zmianie, pod warunkiem, że do dnia ogłoszenia o zmianie programu nie zawarł umowy o dofinansowanie z gminą. W takim przypadku Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi - do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 16 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

• 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

• 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b) nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Beneficjent końcowy programu może ubiegać się o zastosowanie zwiększonej maksymalnej kwoty dotacji zgodnie z brzmieniem programu po zmianie, pod warunkiem, że do dnia ogłoszenia o zmianie programu nie zawarł umowy o dofinansowanie z gminą. W takim przypadku Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi - do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 27 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

• 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

• 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Beneficjent końcowy programu może ubiegać się o zastosowanie zwiększonej maksymalnej kwoty dotacji zgodnie z brzmieniem programu po zmianie, pod warunkiem, że do dnia ogłoszenia o zmianie programu nie zawarł umowy o dofinansowanie z gminą. W takim przypadku Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi - do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 41 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

▪ kotła gazowego kondensacyjnego,

▪ kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

▪ ogrzewania elektrycznego,

▪ pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze

▪ podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

▪ instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,

▪ instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

▪ wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska

zewnętrznego,

▪ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

▪ dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

▪ Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz
w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).

▪ Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie składać wnioski?

- w formie papierowej: UMiG Szczytna, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna, pokój nr 13 pierwsze piętro lub w Biurze Obsługi Interesantów na parterze.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Szczytna.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 74 8683-305 wew. 26
e-mail: ochrona.powietrza@szczytna.pl

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
5. Numer rachunku bankowego.
6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
8. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
9. Informacje o uzyskanym dochodzie Wnioskodawcy za poprzedni rok podatkowy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego) itp. itd.).
10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Załączniki:

1. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”.
2. Minimalne wymagania techniczne w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN_NABORU.pdf
Format: pdf, 318.5 kB
REGULAMIN_NABORU.odt
Format: odt, 287.47 kB
WYKAZ KOSZTÓW.xlsx
Format: xlsx, 227.37 kB
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ -WZÓR.pdf
Format: pdf, 313.38 kB
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ -WZÓR.odt
Format: odt, 264.17 kB
PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE.pdf
Format: pdf, 691.86 kB
Zarządzenie Burmistrza Szczytnej.pdf
Format: pdf, 146.67 kB
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI.pdf
Format: pdf, 89.83 kB
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI.docx
Format: docx, 228.68 kB
Wzór umowy o dofinansowanie.pdf
Format: pdf, 136.81 kB
Wzór umowy o dofinansowanie.odt
Format: odt, 274.62 kB
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA.pdf
Format: pdf, 114.74 kB
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA.odt
Format: odt, 266.58 kB
WZÓR OŚWIADCZENIE - ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA.docx
Format: docx, 229.56 kB
PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC.pdf
Format: pdf, 103.24 kB
PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC.odt
Format: odt, 276.21 kB
Klauzula informacyjna WFOŚiGW.pdf
Format: pdf, 82.54 kB
Klauzula informacyjna WFOŚiGW.odt
Format: odt, 289 kB
KARTA OCENY.pdf
Format: pdf, 115.38 kB
KARTA OCENY.docx
Format: docx, 230.84 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.